Lễ ký kết hợp tác giữa học viện CV9 và các đối tác