(Tiếng Việt) Những học viên nữ đầu tiên của Học viện bóng đá CV9