Buổi học đầu tiên của các học viên CV9 Academy tại RMIT